Udklip af Ballerup Orienteringsklubs vedtægter, der vedrører medlemskab

§4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer ved anvendelse af blanketten på klubbens hjemmeside: ”Ny i klubben”.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af en forælder eller værge.

Ved indmeldelse accepterer medlemmet, at de afgivne oplysninger videregives til behandling hos Dansk Orienterings-Forbund (DOF), der driver medlemsdatabasen for Ballerup Orienteringsklub (BOK). Oplysningerne bruges til håndtering af løbstilmeldinger, kontingentopkrævning samt til almindelig administration af medlemskabet af BOK og DOF. BOK følger Persondataforordningen (GDPR) af 25. maj 2018. 

§5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer med virkning fra det førstkommende årsskifte. Udmeldelse kan kun ske, hvis det pågældende medlem ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.

§6 Kontingent

Klubbens kontingenter fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Forfaldsmåned og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

(Kontingent 30jan2020: 600 kr for voksne, 400 kr for børn & ungdom, studerende, +65 og passive samt 1200 kr for familier).

§7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Er betaling ikke sket, sendes det pågældende medlem en erindringsskrivelse med ny betalingsfrist. Hvis kontingentet ikke betales herefter, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende, jf. § 8.
Nyoptagelse i klubben kan ikke ske, før den pågældende har betalt sin gæld til klubben.

§8 Eksklusion

Bestyrelsen kan - hvis mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for - ekskludere et medlem, såfremt den pågældendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Medlemmet har krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Medlemmet kan endvidere kræve, at eksklusionen forelægges førstkommende ordinære generalforsamling som et særskilt punkt på dagsordenen. Kravet skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen (Jf. § 9).

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som foreskrevet for ændring af klubbens vedtægter, jf. § 17.
Et medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages på ny ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet ved eksklusion.