Generalforsamling

Torsdag d. 26. januar 2023 kl. 19.00

i klubhuset Egedal

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse og udvalg:

- Formand for en 2-årig periode (lige år, dvs. ikke i 2023)

- Kasserer for en 1-årig periode

- Sekretær for en 1-årig periode

- 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode

- 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode

- 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode

- Formænd for klubbens udvalg for en 1-årig periode

  1. Eventuelt

 

Ad pkt. 6: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. torsdag den 12. januar 2023.

 

På bestyrelsens vegne

Lars Hanghøj Petersen, formand