Vedtaget på generalforsamling den 16. januar 2014 (ny redigering af tidligere versione(r) + diverse ændringer)
Ændret på generalforsamling den 9. juni 2021

 

§ 1 Navn og hjemsted

Klubben Ballerup Orienteringsklub - Ballerup OK - har hjemsted i Ballerup Kommune. Klubben blev stiftet den 25. november 1950. Klubben er tilsluttet Dansk Orienterings-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at dyrke orienteringsløb og fremme interessen for og udviklingen af orienteringsidrætten. Medlemmernes engagement i fællesskabet og det sociale liv i klubben er grundlaget for klubbens virke.

§ 3 Medlemskab

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der anmoder om optagelse. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på klubbens generalforsamling. Bestyrelsens forslag om æresmedlem kan ikke gøres til genstand for diskussion, men sættes direkte til afstemning. Udnævnelse til æresmedlem kræver samme majoritet, som foreskrevet for ændring af klubbens vedtægter, jf. § 17.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer ved anvendelse af blanketten på klubbens hjemmeside, ”Ny i klubben”. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af en forælder eller værge.
Ved indmeldelse accepterer medlemmet, at de afgivne oplysninger videregives til behandling hos Dansk Orienterings-Forbund (DOF), der driver medlemsdatabasen for Ballerup Orienteringsklub (BOK). Oplysningerne bruges til håndtering af løbstilmeldinger, kontingentopkrævning samt til almindelig administration af medlemskabet af BOK og DOF. BOK følger Persondataforordningen (GDPR) af 25. maj 2018.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer med virkning fra det førstkommende årsskifte. Udmeldelse kan kun ske, hvis det pågældende medlem ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.

§ 6 Kontingent

Klubbens kontingenter fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Forfaldsmåned og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Er betaling ikke sket, sendes det pågældende medlem en erindringsskrivelse med ny betalingsfrist. Hvis kontingentet ikke betales herefter, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende, jf. § 8. Nyoptagelse i klubben kan ikke ske, før den pågældende har betalt sin gæld til klubben.

§ 8 Eksklusion

Bestyrelsen kan - hvis mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for - ekskludere et medlem, såfremt den pågældendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Medlemmet har krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
Medlemmet kan endvidere kræve, at eksklusionen forelægges førstkommende ordinære generalforsamling som et særskilt punkt på dagsordenen. Kravet skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen (Jf. § 9).
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som foreskrevet for ændring af klubbens vedtægter, jf. § 17. Et medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages på ny ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet ved eksklusion.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Den indkaldes med mindst 21 dages varsel i klubbladet "Kort & Godt fra Ballerup OK" eller på klubbens hjemmeside, subsidiært ved mail eller anden skriftlig kommunikation til alle medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt gæster indbudt af bestyrelsen. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år, har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i kontingentrestance. For medlemmer, der ikke er fyldt 14 år, kan stemme afgives af forælder eller værge.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

§ 10 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til bestyrelse og udvalg:
• Formand for en 2-årig periode (lige år)
• Kasserer for en 1-årig periode
• Sekretær for en 1-årig periode
• 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode
• 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode
• 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode
• Formænd for klubbens udvalg for en 1-årig periode
8. Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse mv.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, samt referent. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og klubbens opløsning kvalificeret flertal, jvf. § 17 og § 18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jvf. § 9. For valg til formand eller kasserer skal medlemmet dog være fyldt 18 år. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges til bestyrelsen, hvis der fra den pågældende foreligger skriftligt tilsagn om at han/hun vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Afstemninger skal dog foregå skriftligt, hvis 5 medlemmer forlanger det; ved valg foretages skriftlig afstemning, hvis ét medlem
forlanger det. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne sag ikke rejses på ny på den samme generalforsamling. Referenten udfærdiger referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid skriftligt indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Desuden skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af emne(r), der ønskes behandlet. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For en ekstraordinær generalforsamlings ledelse, afstemningsregler mv., gælder samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelse og valg

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene af bestyrelsen kan konstitueres som næstformand. Formanden er på valg i lige år. Øvrige er på valg hvert år. Formand og kasserer skal være fyldt 18 år.

§ 14 Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 50 % af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted. Der udfærdiges referat over bestyrelsens forhandlinger. Klubben tegnes af formanden; dog kan kassereren ved beløb på op til 20.000 kr. tegne for klubbens midler alene. Dispositioner over 20.000 kr. kræver underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 15 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest 8 dage før den ordinære generalforsamling forelægge revisorerne driftsregnskab og status for det foregående år. Driftsregnskab og status - forsynet med revisorernes påtegning og underskrift - forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 16 Revision

De valgte revisorer skal hvert år i januar måned inden den ordinære generalforsamlings afholdelse gennemgå klubbens samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling uanset antallet af fremmødte medlemmer, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18 Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette som eneste punkt på dagsordenen.
Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsningen. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan tages med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Generalforsamlingen skal tillige beslutte hvad, der skal ske med klubbens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Ballerup Kommune.

Hold i dag

Instagram