Generalforsamling torsdag d. 18. januar 2024 kl. 19.00 i Ballerup orienteringsklubs klubhus Egedal.

 Dagsorden:

 Valg af dirigent og referent

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  2. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse og udvalg:

- Formand for en 2-årig periode (lige år, dvs. i 2024)

- Kasserer for en 1-årig periode

- Sekretær for en 1-årig periode

- 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode

- 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode

- 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode

- Formænd for klubbens udvalg for en 1-årig periode

  1. Eventuelt

 

Ad pkt. 6: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. torsdag den 4. januar 2024.

 

På bestyrelsens vegne

Lars Hanghøj Petersen, formandOBS:

På generalforsamlingen skal vi have valgt en ny formand, da Lars ønsker at stoppe efter mange år på posten samt nogle nye suppleanter.

Ballerup OK – Formandsopgaver

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøder: Indkaldelse, udsende dagsorden og aktivitetsoversigt, skrive og udsende referat.

Videresende mails og øvrige henvendelser udefra.

 

Generalforsamling

Indkalde til årlig generalforsamling på klubbens hjemmeside.

Modtage forslag og publicere dagsorden på hjemmesiden.

Skrive udkast til bestyrelsens beretning, publicere den og fremlægge mundtlig beretning på generalforsamlingen i januar.

 

Deltagelse i møder mv.

DOF – årligt repræsentantskabsmøde primo marts, hvert andet år i Brøndby.

Østkredsen – 3 årlige møder for kredsens klubber i januar, juni og november – alle i Roskilde.

Ballerup Kommune – 2-4 årlige foreningsmøder på Rådhuset.                                                              

Friluftsrådet – 1-2 årlige møder.

BMSI – idrætsunion for foreninger i kommunen, ca.4-6 årlige møder (her deltager jeg ikke).

 

Andet

Besvare mails mv.
Hold i dag

Instagram